Hitta
Utbildning

VAD ÄR DET?

Komvux är en förkortning för ”kommunal vuxenutbildning”, och i vissa kommuner använder man i stället ”vuxenutbildningen” som i folkmun blir till ”vux”. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning. Det som utmärker Komvux är att undervisningen och utbildningens upplägg utgår ifrån individens unika behov och förutsättningar. Komvux är för många människor en andra chans, då man av olika anledningar saknar betyg eller examen som hindrar en från att arbeta med det man drömmer om. I första hand är Komvux för de som saknar behörighet från grundskola eller gymnasiet.

Hemkommunen ansvarar för kommunal vuxenutbildning för sina medborgare. Det innebär att det är den kommun som du är folkbokförd i som bekostar och beslutar om din utbildning. Hur ansökan går till varierar lite mellan kommunerna. Under Blocket ”kontakta oss/vägledning” får du kontaktväg till Lärcentrum i din kommun som kan hjälpa dig med vägledning och hur ansökan går till.

Komvux är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå men också Lärvux och Svenska för invandrare. Du kan exempelvis läsa enstaka kurser på gymnasial nivå för att få behörighet till högskola eller en hel yrkesutbildning.

All utbildning på komvux är gratis för eleven. Du betalar ingen termins/studieavgift för att studera. Däremot får eleverna själva ordna och betala för exempelvis kurslitteratur, om det krävs speciell klädsel vid yrkesutbildning och andra studierelaterade kostnader.

 

 

VAD ÄR DET?

Det finns flera olika typer av kurser inom folkhögskolan. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs.

 

EFTER DINA ERFARENHETER

Den pedagogik Folkhögskolan arbetar efter betonar i första hand aktivt deltagande, men också samtal och gemensamt lärande i grupp. Projektarbeten är vanliga i folkhögskoleutbildning och upplägget anpassas efter individernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. På grund av detta har deltagarna en väldig fördel när det gäller att påverka sin egen utbildning. En hel del folkhögskolor erbjuder internatboende för deltagarna.

 

FINANSIERING

Folkhögskolan är helt avgiftsfri, och från och med höstterminen det år man fyller 20 år kan deltagarna söka studiemedel från CSN för att studera. För skolornas eftergymnasiala utbildningar finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel.

Folkhögskolorna finansieras i huvudsak med offentliga medel från staten och från regioner.

 

Läs mer, titta på utbudet och sök folkhögskoleutbildning här https://www.folkhogskola.nu/

VAD ÄR DET?

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden.

Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller stor del praktik.

Utbildningens längd varierar från ett till tre år och berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats. De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.

 

BEHÖRIGHET

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Specifika kurser som krävs för särskild behörighet kan du läsa på komvux.

 

ANTAGNING

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Läs mer, titta på utbudet  och sök yrkeshögskoleutbildning här: www.yrkeshogskolan.se

VAD ÄR DET?

I Sverige benämns lärosäten (skolor) för akademisk utbildning som högskolor och universitet. Båda typerna erhåller utbildning på akademisk nivå. Skillnaden mellan vad som är en högskola och vad som är ett universitet är det generella examenstillståndet på forskarnivå som Universiteten har. En Högskola saknar det generella tillståndet men kan ansöka om att få utfärda examina på forskarnivå inom avgränsade områden. En utbildning kan alltså finnas likvärdigt på både en högskola och ett universitet, skillnaden ligger på forskarnivå

Studier på universitet/högskola är akademiska eftergymnasiala studier och du kan antingen läsa enskilda kurser eller ett program. En del utbildningar sker framförallt på plats på orten där lärosätet finns och en del finns att läsa på distans. Studier på universitet och högskola ger rätt till studiemedel från CSN.

 

BEHÖRIGHET

För att bli antagen till en utbildning på akademisk nivå krävs en rad förkunskaper. Man delar upp behörigheten i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet kan beskrivas som den bas som behövs för att kunna söka en utbildning och kan exempelvis vara fullständig svensk eller utländsk gymnasieutbildning. Den särskilda behörigheten skiljer sig mellan kurser och program och handlar om specifika kurser på gymnasial nivå som krävs för att man ska kunna bli antagen. Du måste då ha läst och blivit godkänd på dessa kurser. Förutom gymnasieexamen finns andra vägar in, exempelvis genom att få sin reella kompetens prövad.

 

ANTAGNING

Alla universitet och högskolor i Sverige har central antagning, Man ansöker på samma webbsida oavsett vilket lärosäte man vill studera på

Du kan läsa mer om högskolestudier, behörighet och hur det är att läsa på högskolenivå på www.studera.nu

För att titta på utbildningsutbudet och söka utbildning besöker du www.antagning.se

VAD ÄR DET?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det råder brist på utbildad personal. Utbildningen kan inte garantera att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser avsevärt. Studietiden är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Alla utbildningar sker i 100% studietakt, det vill säga heltid.

 

FÖR VEM ÄR UTBILDNINGEN?

Flera olika faktorer påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen väger samman bland annat tidigare utbildningar och erfarenheter, dina möjligheter att få jobb samt hur arbetsmarknadens behov ser ut. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du behöver också uppfylla något av följande:

Du har fyllt 25 år.

Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.

Du har fyllt 18 år och har svårt att få jobb av särskilda skäl.

 

STÖD

Under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning kan du få ekonomiskt stöd. Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig och hur de kan hjälpa dig.

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av arbetsförmedlingens utbildningsinsatser. Prata med dem om vad som gäller för dig.

 

OM ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läs mer om Arbetsförmedlingens arbete  HÄR(länk).

Arbetsmarknadsutbildning – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se))

Alla kommuner i Västerbotten erbjuder studie- och yrkesvägledning. Du kan besöka en studie- och yrkesvägledare inför kommande kompletteringsstudier eller karriärbyte.

YRKESUTBILDNINGAR

Yrkesutbildningar på gymnasienivå ingår i det som kallas för yrkesvux. Yrkesutbildningarna är en samling kurser som är sammansatta i färdiga paket. Det finns både nationellt framtagna paket och regionala paket där man särskilt tittat på kompetensbehovet som finns lokalt och regionalt.

De färdiga paketen leder ofta till ett specifikt yrke. Efter att du läst ett färdigt paket med kurser kan du be att få ett intyg om sammanhållen yrkesutbildning där dina kvalifikationer framkommer vilket kan underlätta när du ska söka arbete inom yrket. Saknar du gymnasieutbildning kan det avklarade paketet användas som grund sedan läsa till kurser för att få en gymnasieexamen som är bevis på slutförd utbildning på gymnasienivå. Gymnasieexamen kan sedan användas för att söka jobb eller med rätt innehåll av kurser, eftergymnasiala utbildningar på exempelvis universitet eller yrkeshögskola.

I många yrkesutbildningar ingår APL som är en förkortning på arbetsplatsförlagt lärande, där du som elev är ute på en arbetsplats. Hur många veckor APL utbildningarna har varierar. Under din yrkesutbildning är du försäkrad via skolan.

Utbildningarna arrangeras och genomförs ibland i samarbete med olika, bland annat privata, utbildningsanordnare. Yrkesvuxutbildningar berättigar till ekonomisk hjälp från CSN.

Yrkesvux kan också läsas som enskilda kurser om du exempelvis behöver komplettera din nuvarande utbildning med fler kurser.

Yrkesutbildning på gymnasial nivå ansöker du om hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

LÄRLINGSUTBILDNING

En lärlingsutbildning är yrkesutbildning på gymnasienivå och ingår i det som kallas för lärlingsvux. Lärlingsutbildningar är en samling kurser som är sammansatta i färdiga paket. Det finns både nationellt framtagna paket och regionala paket där man särskilt tittat på kompetensbehovet som finns lokalt och regionalt.

De är färdiga paket och leder till ett specifikt yrke. Efter att du läst ett färdigt paket med kurser kan du be att få ett intyg om sammanhållen yrkesutbildning där dina kvalifikationer eller yrkestitel framkommer vilket kan underlätta när du ska söka arbete inom yrket. Saknar du gymnasieutbildning kan det avklarade paketet användas som grund sedan för att läsa till kurser och få en gymnasieexamen som är bevis på slutförd utbildning på gymnasienivå. Gymnasieexamen kan sedan användas för att söka jobb eller med rätt innehåll av kurser, eftergymnasiala utbildningar på exempelvis universitet eller yrkeshögskola.

En lärlingsutbildning kombinerar teori och praktik, där minst 70 % av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Där lär man sig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Läraren följer regelbundet upp hur kunskaperna utvecklas och säkerställer att de följer utbildningens mål. Målet med en lärlingsutbildning  är att få den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar. Utbildningens längd och upplägg varierar. Utbildningarna genomförs ibland med olika ut utbildningsanordnare och berättigar till ekonomiskt stöd från CSN. Du är försäkrad via skolan under din lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning passar bra för den som saknar fullständiga gymnasiebetyg, för den som vill byta karriär eller för den som är arbetslös. Det passar också bra för den som vill studera men gärna lär sig via mycket praktiskt arbete. Lärlingsutbildning ansöker du om hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

SFI

SFI är en förkortning av Svenska För Invandrare och riktar sig till vuxna med annat modersmål än svenska. Det är en kvalificerad språkutbildning som ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

SFI är första utbildningssteget för dig som vill lära sig svenska. SFI är indelad i olika kurser eller spår, ibland kallas det också studievägar på SFI.

SFI ansöker du om hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

 

Varför är det viktigt att kunna svenska?

Jobb

För att kunna söka, anställas och behålla ett arbete behöver man nästan alltid kunna språket. De flesta arbetsgivare kräver att man kan prata svenska. Språket behövs också för att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. I serviceyrken där man har kontakt med kunder är språkfärdigheter väldigt viktiga.

Sociala kontakter

För att komma in i svenska samhället och social gemenskap är svenska bra att kunna. Man får en rikare fritid och ett större utbyte av aktiviteter om man kan svenska. Man kan också ta del av samhällsutveckling och påverka sin vardag lättare om man talar språket.

Kontakt med myndigheter

Som nyanländ har man kontakt med många myndigheter och språket på exempelvis blanketter är ofta svårt – även för infödda svenskar. Myndigheter har man kontakt med resten av livet – både som invandrad och svenskfödd. Ju snabbare man lär sig svenska desto bättre är det eftersom kommunikationsfel med myndigheter riskerar att ärendet drar ut på tiden eller att man får fel beslut.

Kombinationsutbildning

På en kombinationsutbildning lär du dig svenska samtidigt som du läser yrkeskurser på gymnasial nivå. Vilken nivå på svenska du studerar varierar. Det kan vara på SFI C-nivå ändå upp till gymnasial nivå.

När man läser yrkeskurser ingår arbetsplatsförlagt lärande – praktik – där du som studerande är ute på en arbetsplats. Det är en bra möjlighet att knyta kontakter inom yrket för att lättare få anställning sedan.

Kombinationsutbildningarna är oftast på heltid och du förväntas även studera en del hemma. Längden på utbildningen varierar och kan ta allt ifrån ett par veckor till 2 år.

Du ansöker om kombinationsutbildning via Komvux i din hemkommun. För kontaktuppgifter, klicka här.

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING (GRUNDVUX)

Grundvux är ett kortare namn för grundläggande kommunal vuxenutbildning. Om du saknar eller behöver komplettera kunskaper på grundskolenivå är grundvux ett bra alternativ för dig. Många läser på grundvux efter SFI för att exempelvis utveckla svenska språket ännu mer. Grundvux förbereder eleverna dels för att kunna arbeta eller fortsätta studera på gymnasial nivå men också för att bättre kunna delta i samhället.

Grundvux läses i form av kurser och finns i flera olika ämnen exempelvis svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. Utbudet av möjliga alternativ ser lite olika ut mellan kommunerna. Ta kontakt med komvux i din kommun för att få reda på vilka alternativ som finns för dig.

Grundvux räknas som rättighetsutbildning. Om du saknar grundskolekompetens har du alltså rätt att läsa på grundvux om du i övrigt uppfyller kraven för kommunal vuxenutbildning.

Grundvux ansöker du om hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING (KOMVUX)

Gymnasial vuxenutbildning menar på att det handlar om vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Du kan läsa kurser för att få ut en gymnasieexamen/slutbetyg om du saknar det eller för att lära dig ett yrke. En del läser på komvux för att läsa in en eller flera behörighetskurser för högskola och yrkeshögskola. Behörighetskurser som krävs för behörighet till den utbildning du avser läsa på högskola/universitet/yrkeshögskola har man rätt att läsa in om man i övrigt uppfyller kraven för kommunal vuxenutbildning – det kallas för rättighetsutbildning. Att läsa kurser för att få ut en gymnasieexamen är också rättighetsutbildning om du saknar en examen eller motsvarande sedan tidigare.

Kurser på gymnasial nivå ansöker du om hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING (LÄRVUX)

Lärvux är ett kortare namn för Komvux som anpassad utbildning och är anpassad för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning . Komvux som anpassad utbildning/Lärvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och utgår från dina intressen och behov. Du kan läsa på grundläggande nivå eller gymnasial nivå.

Du ansöker om att få börja på Lärvux hos din hemkommun, alltså den kommun som du är folkbokförd i. För kontaktuppgifter, klicka här.

Vad innebär vägledning?

Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en stor del av en människas liv.

I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra väl övervägda val behöver man kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera valsituationer.

Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt eller i grupp. Den personliga vägledningen är en process där den professionelle studie- och yrkesvägledaren, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av levnadsbana i form av utbildning, yrke och arbete.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar också för att befrämja individers och gruppers kunskap om valprocesser, arbetsmarknad och utbildningssystem.

Vägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att vidga perspektiv och komma vidare i dina tankar och funderingar kring studie och yrkesval.

Vägledningen kan ske genom informationstillfällen, gruppvägledning eller individuella samtal.

 

Vad kan vägledaren hjälpa dig med?

Vägledaren hjälper dig:

 • att utreda och klargöra din situation, dina starka sidor och intressen
 • att vidga perspektiv (se fler lösningar)
 • att upprätta en handlingsplan
 • att få information om utbildningar, yrken och studieekonomi
 • att få svar på frågor om behörighet och betyg

För dig som studerar eller planerar att studera på Komvux

När du studerar på Komvux hjälper din vägledare dig genom att:

 • Erbjuda Vägledningssamtal.
 • Ge information om olika yrken och utbildningsvägar.
 • Ge Information om studieekonomi.
 • Hjälpa dig planera in rätt kurser för att nå ditt mål.
 • Upprätta en individuell studieplan.
 • Planera studier mot en gymnasieexamen eller slutbetyg.
 • Informera om  ”reell kompetens”

Inför träff med Studie- och yrkesvägledare

Tips för att få ut det mesta möjliga vid mötet:

 • Ta med betyg och andra viktiga handlingar.
 • Skriv ned dina tankar och funderingar.
 • Titta igenom kursutbudet på Komvux hemsida i din kommun.
 • Är du intresserad av eftergymnasiala studier är t.ex studera.nu eller yrkeshogskolan.se bra att ha tittat på innan samtalet.

CSS is located in a code module under this text